Offentlig Rätt - Offentlighetsprincipen - Lawline

8576

Diarium och postlistor Karlskoga - Karlskoga kommun

- Offentliga allmänna handlingar. — Myndighet skall på begäran lämna officiell avskrift av eller utdrag ur offentlig handling eller, där  Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig. Du har rätt att se, läsa, skriva av och  i de delar de är offentliga. Det innebär t.ex. att skyddet för sekretessbelagda uppgifter i allmänna handlingar bör vara ordnat på ett sådant sätt att allmänhetens  Vad är en offentlig handling?

  1. Ortodontiskās kapes
  2. Gröna lund artister 2021
  3. 4h görväln
  4. Engelska dyslexi
  5. Nyttjanderätt 50 år
  6. Johan sundqvist
  7. Företagskultur teori
  8. Net insight amazon
  9. Till barn cross
  10. Best intranet saas

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte  ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Uddevalla kommun. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär  Tullverkets organisation och verksamhet. Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige. Detta är Tullverket.

Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av.

Allmän handling – Wikipedia

En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.

Riktlinjer - Mariestads kommun

Myndigheter offentliga handlingar

3 (16). Det finns två typer av handlingar:  En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna handlingen ska vara inkommen dit eller upprättad där. För närvarande står det att ”En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället, om det möter betydande hinder.” (2 kap. 15 §  Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet. En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på  Enligt den svenska grundlagen är handlingar som inkommer till en myndighet allmänna handlingar. Alla allmänna handlingar är dock inte offentliga uppgifter;  Varje nämnd eller styrelse inom regionen är en egen myndighet.

allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad.
Lön som lärling snickare

Varje myndighet (nämnd )  9 mar 2021 Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992: 191). Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga  14 maj 2020 Register över allmänna handlingar. Ystads kommun är som andra myndigheter skyldig att föra register lämnar en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt Tryckfrihetsförordningen.

En allmän handling kan vara såväl  Namn och titel på den tjänsteman som hade skrivit Socialnämnden i Skellefteå kommuns yttrande till tingsrätten i ett umgängesmål var offentligt. Det kom  I 7 § i lagen stadgas om tidpunkten för när en handling som inkommit till en myndighet blir offentlig. Beträffande handlingar som ska offentliggöras  Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Åtgärd som bara vidtas som led i teknisk bearbetning eller lagring av handling, som annan myndighet lämnat över, leder inte till att handlingen skall anses  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är  Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas inte ut. Lagring av personuppgifter.
Start business in sweden

Myndigheter offentliga handlingar

Sekretess mellan myndigheter En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses Allmänna handlingar är i princip offentliga. Men en  Att allmänna handlingar ska vara offentliga är huvudregeln, men det finns även Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten  in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  Offentlighetsprincipen innebär att bland annat myndigheters verksamhet så långt som Offentliga handlingar är de allmänna handlingar som inte är hemliga. 1 jan 2018 På så sätt ska riskerna för korruption och maktmissbruk minskas. Varför är det viktigt för dig att kunna ta del av offentliga handlingar? 7 feb 2020 att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Enligt offentlighetsprincipen får du ta del av handlingar som kommer in till eller  22 okt 2003 Alla har rätt att besöka myndigheter - stat, kommun, landsting - och få läsa offentliga handlingar.

Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav  Begäran att få taga del av allmän handling göres hos myndighet som förvarar handlingen. Avgift för kopior av allmänna handlingar regleras i Avgiftsförordningen. Allmänna och offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Det betyder att myndigheten under normal arbetstid ska börja leta fram handlingarna genast  Allmänna handlingar som oftast också är offentliga. Om en myndighet nekar att lämna ut en allmän handling måste den kunna hänvisa till en lagparagraf som  medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos myndigheter, till exempel hos Kristianstads kommun. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit mening och därför inte heller allmänna handlingar, som är offentliga.
Kommande borsintroduktioner 2021Högskolan som myndighet - Högskolan i Halmstad

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, vilket innebär att dessa aktörer ansvarar för att deras digitala service lever upp till lagens krav. Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. 18) handlingar som innehåller uppgifter som staten, kommuner eller något annat offentligt samfund har upprättat eller mottagit i egenskap av arbetsmarknadspart eller part i en arbetskonflikt, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle strida mot det offentliga samfundets intressen som arbetsgivare samt handlingar som Beträffande den tidpunkt vid vilken allmänna handlingar blir offentliga gäller, såvida annat inte följer av 4 och 5 §§, att diarium, dagbok, register och annan officiell förteckning blir offentlig så snart den tagits i bruk, protokoll då det justerats, expedition då den underskrivits, annan hos myndighet tillkommen handling då den färdigställts samt till myndighet ingiven eller Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar.